[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (Larich desidue) và bèo tấm (Lema Sp Wolffia Sp)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (Larich desidue) và bèo tấm (Lema Sp Wolffia Sp)
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐỀ TÀI
BÀI TÓM TẮT
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tổng quan về bèo tấm
1.1.1. Cây phân loại bèo tấm
1.1.2. Phân bố của bèo tấm
1.1.3. Thành phần dinh dưỡng của cây bèo tấm
1.1.4. Đặc điểm sinh học
1.2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm
1.3. Nghiên cứu chuyển gen vào bèo tấm Woffia sp, Lemna sp
1.3.1. Thiết kế vector biểu hiện ở thực vật
1.3.2. Các phương pháp chuyển gen ở thực vật
1.3.3. Chuyển gen thông qua Agrobacterium tumefaciens
1.3.4. Hệ thống chuyển gen ở bèo tấm
1.4. Chuyển gen vỏ virus gumboro vào Wolffia / Lemna
1.4.1. Bệnh Gumboro ở gia cầm
1.4.2. Chiến lược nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng vaccine thế hệ mới
1.4.3. Gen kháng nguyên VP2 trong chiến lược phát triển vaccine thế hệ mới
1.5. Nghiên cứu sản xuất vaccin qua đường miệng
1.6. Tình hình nghiên cứu trong nước
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu của đề tài
2.2. Nội dung nghiên cứu cần thực hiện
2.3. Vật liệu
2.3.1. Vật liệu thực vật
2.3.2. Vật liệu vi khuẩn
2.3.3. Hoá chất
2. 4. Phương pháp
2.4.1. Phương pháp thiết kế vector biểu hiện ở thực vật
2.4.2. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào
2.4.3. Phương pháp biến nạp gen
2.4.4. Phương pháp đánh giá cây chuyển gen
2.4.5. Thử nghiệm khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên gà
CHƯƠNG 3: NHỮNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN
1. THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN Ở THỰC VẬT
1.1. Kết quả khuyếch đại gen mã hoá protein của virus VP2 bằng phương pháp PCR
1.2. Kết quả tạo dòng gen mã hoá protein VP2 của virus Gumboro
1.2.1. Phản ứng gắn sản phẩm PCR vào vectơ pCRđ 2.1
1.2.2. Biến nạp vectơ tái tổ hợp vào tế bào khả biến E. coli chủng InVαF’
1.2.3. Kết quả tách chiết ADN plasmid
1.2.4. Kiểm tra vectơ tái tổ hợp bằng cách cắt với enzyme giới hạn EcoRI
1.3. Kết quả giải trình tự gen mã hoá protein VP2 của virus Gumboro
1.4. Thiết kế vectơ biểu hiện VP2
2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI SINH VÀ NHÂN SINH KHỐI Ở BÈO TẤM WOLFFIA, LEMMA
2.1. Xây dựng hệ thống tái sinh và nhân sinh khối ở bèo tấm Wolffia australiana
2.1.1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của W. australiana trong các điều kiện nuôi khác nhau
2.1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của W. australiana
2.1.3. Tạo nguồn vật liệu khởi đầu trong ống nghiệm W. australiana trong điều kiện nuôi tủ ổn nhiệt
2.2. Xây dựng hệ thống tái sinh ở bèo tấm Lemna
2.2.1. Tạo vật liệu vô trùng
2.2.2. Nghiên cứu xác định môi trường nhân cây bèo phù hợp
2.2.3. Tạo và nhân callus
2.2.4. Nhân sinh khối callus dạng I
2.2.5. Tái sinh cây từ callus
3. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUYỂN GEN ĐẠT HIỆU QUẢ CAO VÀO BÈO TẤM WOFFIA SP, LEMMA SP.
3.1. Xây dựng quy trình chuyển gen đạt hiệu quả cao vào bèo tấm Woffia sp
3.1.1. Xác định chủng vi khuẩn thích hợp cho chuyển gen vào W. australiana
3.1.2. Kết quả thí nghiệm khảo sát thời gian ly tâm hút chân không
3.1.3. Ảnh hưởng của mật độ vi khuẩn và thời gian đồng nuôi cấy
3.1.4. Ảnh hưởng của môi trường đồng nuôi cấy
3.1.5. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của kháng sinh Geneticin và Paromycine đến khả năng gây chết bèo tấm Woffia australiana
3.2. Xây dựng qui trình chuyển gen đạt hiệu quả cao vào bèo tấm Lemna
3.2.1. Xây dựng quy trình chuyển gen nguyên cây và callus sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumerfaciens
3.2.2. Xây dựng quy trình chuyển gen nguyên cây và callus sử dụng súng bắn gen
4. CHUYỂN GEN VỎ VIRUS GUMBORO VÀO WOLFFIA/LEMNA
4.1. Chuyển gen vỏ virus Gumboro vào Wolffia australiana
4.2. Chuyển gen vỏ virus Gumboro vào Lemna
4.2.1. Chuyển gen nguyên cây bèo LA
4.2.2. Tạo callus và vật liệu chuyển gen
4.2.3 Chuyển gen VP2 vào callus dạng I và dạng II
5. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÂY CHUYỂN GEN THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM CHUYỂN GEN TRÊN GIA CẦM
5.1. Phân tích đánh giá cây chuyển gen
5.1.1. Đánh giá biểu hiện gen gus trong các dòng bèo tấm chuyển gen
5.1.2. Tách chiết và kiểm tra ADN tổng số của bèo tấm
5.1.3. Phân tích PCR các dòng bèo tấm chuyển gen VP2
5.1.4. Phân tích lai Southern
5.1.5. Xác định protein trong bèo tấm chuyển gen
5.2. Thử nghiệm sản phẩm chuyển gen trên gia cầm
5.2.1. Thu mẫu huyết thanh gà
5.2.2. Phát hiện kháng thể kháng protein VP2 bằng ELISA
CHƯƠNG 4: TỔNG QUÁT HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
4.1. Dạng sản phẩm kết quả tạo ra
4.2. Kết quả về khoa học
4.3. Kết quả nổi bật và khả năng áp dụng
4.4. Trình độ công nghệ
4.5. Khả năng áp dụng
4.6. Nhu cầu kinh tế, xã hội và địa chỉ áp dụng
4.7. Đào tạo
4.8. Sản phẩm khoa học của đề tài
4.9. Hợp tác quốc tế
4.10. Tình hình sử dụng kinh phí
4.11. Danh sách các công trình công bố
4.12. Hạn chế của đề tài
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan