[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng thí nghiệm ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình thử nghiệm thành thạo cho các phòng thí nghiệm ở Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO (TNTT). MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TNTT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
I. Tầm quan trọng của TNTT.
II. Các tổ chức điều phối và cung ứng dịch vụ TNTT.
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC TNTT CỦA APLAC VÀ CÁC CÔNG CỤ XỬ LÝ, TRÌNH BÀY KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO
I. APLAC và hoạt động thử nghiệm thành thạo.
II. Chính sách và thủ tục về thử nghiệm thành thạo.
III. Hướng dẫn so sánh liên phòng thử nghiệm của APLAC.
IV. Chính sách, yêu cầu, lựa chọn và công nhận các nhà cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo.
V. Những công cụ xử lý các kết quả thử nghiệm thành thạo.
VI. Sử dụng thử nghiệm thành thạo như là một công cụ cho công nhận trong thử nghiệm.
CHƯƠNG III: HƯỚNG DẪN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TNTT CỦA HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM
I. Phạm vi.
II. Giới thiệu.
III. Chính sách của VINALAB.
IV. So sánh liên phòng thử nghiệm.
CHƯƠNG IV: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO THÍ ĐIỂM
I. Báo cáo chương trình TNTT xi măng, VIANALB PT 001.
II. Báo cáo chương trình thử nghiệm thép, VINALAB PT 002.
III. Báo cáo chương trình TNTT thức ăn chăn nuôi, VINALAB PT 003.
IV. Báo cáo chương trình TNTT nước sinh hoạt, VINALAB PT 004.
CHƯƠNG V: QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO Ở VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ
I. Dự thảo Quy trình TNTT cho các phòng thử nghiệm Việt Nam.
II. Dự thảo Quy chế hoạt động của tổ chức triển khai TNTT ở Việt Nam.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan