[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhà nước dịch vụ công cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Nhà nước dịch vụ công cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: DỊCH VỤ CÔNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG
1.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ công.
1.2. Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công.
1.3. Cung ứng dịch vụ công ở các nước phát triển và chuyển đổi - Bài học rút ra cho Việt Nam.
Chương 2: CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
2.1. Quá trình nhận thức về cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam.
2.2. Một số điểm đặc thù trong cung ứng dịch vụ công của nhà nước ở Việt Nam.
2.3. Thực trạng cung ứng dịch vụ công của nhà nước ở Việt Nam.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
3.1. Mục tiêu và phương hướng.
3.2. Một số giải pháp đổi mới cung ứng dịch vụ công của Nhà nước.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan