[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nhận thức và chỉ đạo thực hiện bình đẳng giới của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở miền núi phía Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Nhận thức và chỉ đạo thực hiện bình đẳng giới của cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở miền núi phía Bắc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về bình đẳng giới
1.2. Một số khái niệm cơ bản vận dụng trong nghiên cứu đề tài
1.3. Một số lý thuyết xã hội học được vận dụng trong nghiên cứu đề tài
1.4. Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở
Chương 2: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CHỈ ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ TRONG THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY
2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở về bình đẳng giới
2.2. Các yếu tố tác động đến thực trạng nhận thức và chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở về bình đẳng giới
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NHẬN THỨC VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC HIỆN NAY
3.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp
3.2. Một số giải pháp nâng cao nhận thức và chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở về thực hiện bình đẳng giới
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan