[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ trong quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển bền vững nông thôn vùng Đồng bằng Bắc bộ trong quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về phát triển bền vững nông thôn.
1.2. Khu công nghiệp và tác động của quá trình xây dựng, phát triển các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn.
1.3. Kinh nghiệm thế giới về phát triển bền vững nông thôn trong quá trình xây dựng và phát triển khu công.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ thời gian qua.
2.2. Khái quát tình hình phát triển các khu công nghiệp vùng đồng bằng Bắc bộ.
2.3. Tác động của quá trình xây dựng và phát triển khu công nghiệp đến sự phát triển bền vững nông thôn đồng bằng Bắc bộ.
2.4. Đánh giá chung.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN KCN THỜI GIAN TỚI
3.1. Định hướng, quan điểm phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ.
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng Bắc bô.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan