[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các kim loại nặng và kim loại quý trong bùn của các sông bị ô nhiễm nặng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các kim loại nặng và kim loại quý trong bùn của các sông bị ô nhiễm nặng
MỤC LỤC
MỤC LỤC BẢNG
MỤC LỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1 Vài nét sơ lược về các kim loại nặng và kim loại quí
1.1.1 Kim loại Đồng
1.1.2 Kim loại Chì
1.1.3 Kim loại Cadimi
1.1.4 Kim loại Mangan
1.1.5 Kim loại Thuỷ ngân
1.1.6 Kim loại Bạc
1.1.7 Kim loại Vàng
1.2 Độc tính của các kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Mn và Hg)
1.2.1 Độc tính của Đồng
1.2.2 Độc tính của Chì
1.2.3 Độc tính của Cadimi
1.2.4 Độc tính của Mangan
1.2.5 Độc tính của Thuỷ ngân
1.2.6 Một vài tiêu chuẩn môi trường về các kim loại nặng
1.3 Các phương pháp xác định các kim loại nặng và kim loại quý
1.3.1 Phương pháp phân tích khối lượng
1.3.2 Phương pháp phân tích thể tích
1.3.3 Phương pháp phân tích trắc quang
1.3.4 Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử (AES)
1.3.5 Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử (FAAS)
1.4 Các phương pháp tách và làm giàu các kim loại nặng, kim loại quý
1.4.1 Phương pháp kết tủa và cộng kết
1.4.2 Phương pháp tách bằng điện hoá
1.4.3 Phương pháp chiết pha lỏng - lỏng
1.4.4 Phương pháp chiết pha rắn (SPE)
1.4.5 Phương pháp hấp phụ
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp nghiên cứu và giới hạn thử nghiệm áp dụng
2.2 Hoá chất, dụng cụ và thiết bị
2.2.1 Hoá chất
2.2.2 Dụng cụ
2.2.3 Thiết bị
Chương 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.1 Chuẩn bị mẫu nghiên cứu
3.1.1 Các điều kiện lấy mẫu và xử lý mẫu
3.1.2 Khảo sát các điều kiện tối ưu cho quá trình phân huỷ mẫu
3.1.2.1 ảnh hưởng của nhiệt độ đến kết quả phân huỷ mẫu
3.1.2.2 ảnh hưởng của thời gian đến kết quả phân huỷ mẫu
3.1.2.3 ảnh hưởng của tỷ lệ mẫu so với dung môi hoà tan, tỷ lệ rắn - lỏng (R/L) đến kết quả phân huỷ mẫu
3.1.3 Sơ đồ phân tích chung
3.1.3.1 Sơ đồ phân tích (I) - Phân huỷ mẫu bằng hỗn hợp axít HCl + HNO3
3.1.3.2 Sơ đồ phân tích (II) - Phân huỷ mẫu bằng axít HNO3
3.1.3.3 Sơ đồ phân tích (III) - Phân huỷ mẫu bằng axít HNO3*
3.1.4 Xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd và Mn trong cùng một lượng cân
3.1.5 Xác định hàm lượng Au theo lượng cân riêng
3.1.6 Xác định hàm lượng Ag theo lượng cân riêng
3.1.7 Xác định hàm lượng Hg theo lượng cân riêng
3.2 Phương pháp Quang phổ hấp thụ Nguyên tử (FAAS) xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd, Mn, Ag và Au
3.2.1 Khảo sát các điều kiện đo phổ
3.2.1.1 Vạch đo
3.2.1.2 Khe đo
3.2.1.3 Cường độ dòng đèn catôt rỗng (HCL)
3.2.2 Các điều kiện nguyên tử hoá
3.2.2.1 Chiều cao đèn nguyên tử hoá
3.2.2.2 Thành phần khí cháy
3.2.2.3 Tốc độ dẫn mẫu
3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo
3.2.3.1 ảnh hưởng của nền
3.2.3.2 ảnh hưởng của các loại axít
3.2.3.3 ảnh hưởng của các loại ion
3.2.4 Phạm vi tuyến tính của các kim loại nặng và kim loại quý
3.2.4.1 Phạm vi tuyến tính của Đồng
3.2.4.2 Phạm vi tuyến tính của Chì
3.2.4.3 Phạm vi tuyến tính của Cadimi
3.23.4.4 Phạm vi tuyến tính của Mangan
3.2.4.5 Phạm vi tuyến tính của Bạc
3.2.4.6 Phạm vi tuyến tính của Vàng
3.2.5 Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng các kim loại nặng và kim loại quý
3.2.6 Công thức tính
3.2.6.1 Hàm lượng phần trăm (%) của các kim loại nặng và kim loại quý
3.2.6.2 Hàm lượng g/t của các kim loại quý
3.2.7 Sai số và độ lặp lại của phép đo (F-AAS)
3.2.7.1 Sai số của phép đo (sai số % tương đối)
3.27.2 Độ lặp lại của phép đo
3.2.8 Tổng hợp các điều kiện, xác định hàm lượng các kim loại nặng và kim loại quý bằng phương pháp (F-AAS)
3.3 Phương pháp trắc quang xác định hàm lượng Hg
3.3.1 Khảo sát các điều kiện tối ưu 53
3.3.1.1 Khảo sát phổ hấp thụ của phức Hg (II) - PAR 53
3.3.1.2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng tạo phức Hg (II) - PAR
3.3.1.3 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng tạo phức Hg (II) - PAR
3.3.1.4 Khảo sát khoảng nồng độ Hg (II) tuân theo định luật Lambeer - Beer
3.3.1.5 Khảo sát ảnh hưởng của các cation
3.3.1.6 Khảo sát ảnh hưởng của các anion
3.3.2 Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng thuỷ ngân
3.3.3 Công thức tính
3.3.4 Sai số và độ lặp lại của phép đo trắc quang
3.3.4.1 Sai số của phép đo (sai số phần trăm - % tương đối)
3.3.4.2 Độ lặp lại của phép đo
3.3.5 Phương pháp tách và làm giàu Hg (II) bằng than hoạt tính
3.3.5.1 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Hg (II)
3.3.5.2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Hg (II)
3.3.5.3 Khảo sát khả năng hấp phụ của than hoạt tính
3.3.5.4 Khảo sát khả năng rửa giải Hg (II) bằng axít (HCl)
3.3.5.5 Khảo sát khả năng rửa giải Hg (II) bằng Natrihydroxit (NaOH)
3.3.5.6 Khảo sát khả năng rửa giải Hg (II) theo phân đoạn
3.3.6 Tổng hợp các điều kiện tối ưu để xác định hàm lượng Hg (II) bằng phương pháp trắc quang
Chương 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN
4.1 Phân tích mẫu bùn thải theo phương pháp đường chuẩn và phương pháp thêm chuẩn
4.1.1 Chuẩn bị dung dịch phân tích theo phương pháp đường chuẩn
4.1.2 Chuẩn bị dung dịch phân tích theo phương pháp thêm chuẩn
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan