[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU
PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1.1. Việt Nam với hội nhập quốc tế
1.1.1. Một số vấn đề lý luận về Hội nhập quốc tế
1.1.2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam – những thành tựu và những khó khăn
1.2. Hội nhập quốc tế, cơ hội – thách thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam
1.2.1. Những cơ hội mà hội nhập quốc tế có thể mang lại cho giáo dục Việt Nam
1.2.2. Những thách thức của hội nhập quốc tế đối với giáo dục Việt Nam
1.2.3. Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục Việt Nam
1.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia về giải quyết các vấn đề giáo dục khi hội nhập quốc tế
1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
1.3.2. Kinh nghiệm của Singapo
1.3.3. Kinh nghiệm của Thái Lan và Indonesia
2. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM THEO YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
2.1. Thực trạng giáo dục nghề nghiệp và đại học của Việt Nam
2.1.1. Thực trạng giáo dục nghề nghiệp
2.1.2. Thực trạng giáo dục đại học
2.1.3. Thực trạng xuất nhập khẩu dịch vụ giáo dục của Việt Nam
2.2. Phân tích điểm mạnh - điểm yếu của giáo dục Việt Nam trong so sánh với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
2.2.1. Về kinh tế và tài chính giáo dục
2.2.2. Về cơ cấu và tổ chức hệ thống giáo dục
2.2.3. Vấn đề quản lí nhà nước về giáo dục
2.2.4. Vấn đề chất lượng giáo viên
2.2.5. Vấn đề người học và học tập
2.2.6. Vấn đề chương trình giáo dục
3. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ
3.1. Đổi mới tư duy giáo dục - phá bỏ rào cản về nhận thức
3.2. Cải cách hệ thống pháp luật đáp ứng các cam kết quốc tế
3.3. Cải cách cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân để theo kịp những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế
3.4. Đổi mới chương trình giáo dục - đào tạo
3.5. Xây dựng và tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí
3.6. Tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
3.7. Phát triển và hoàn thiện các loại hình trường trong giáo dục đại học
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan