[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
1.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của hợp tác quốc tế
1.2. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguyên tắc và phương pháp hợp tác quốc tế
1.3. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xác định đối tác trong hợp tác quốc tế
1.4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực hợp tác quốc tế
CHƯƠNG 2 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VàO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NưỚC TA HIỆN NAY
2.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến hoạt động hợp tác quốc tế của nước ta
2.2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong sự nghiệp đổi mới
2.3. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào một số lĩnh vực hợp tác quốc tế của nước ta hiện nay
2.4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan