[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế Vector mang gen mã hóa tổng hợp yếu tố đông máu VIII tái tổ hợp

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế Vector mang gen mã hóa tổng hợp yếu tố đông máu VIII tái tổ hợp
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. BỆNH HEMOPHILIA
1.1.1. Lịch sử phát triển của bệnh
1.1.2. Tình hình mắc bệnh
1.1.3. Sinh lý bệnh học
1.1.4. Triệu chứng và mức độ nặng của bệnh
1.1.4.1. Những người có khả năng mắc bệnh hemophilia
1.1.4.2. Triệu chứng
1.1.4.3. Xét nghiệm
1.1.4.4. Phân loại thể bệnh hemophilia theo mức độ hoạt tính yếu tố VIII
1.1. 5. Điều trị thay thế yếu tố VIII
1.1.6. Các tác dụng không mong muốn khi phải sử dụng phương pháp truyền máu
1.1.6.1. Do bất đồng miễn dịch
1.1.6.2. Lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua đường máu
Bảng 1. Tình hình nhiễm các virus do truyền máu của BN hemophilia tại Việt Nam
1.2. GEN MÃ HÓA YẾU TỐ VIII
Hình 1. Vị trí của gen tổng hợp yếu tố VIII
1.3. PROTEIN YẾU TỐ VIII
Hình 2: Yếu tố VIII được tạo ra từ một chuỗi polypeptid có cấu trúc vùng
Hình 3. Cấu trúc phân tử của yếu tố VIII
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. NGUYÊN LIỆU, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ
2.1.1. Nguyên liệu
2.1.2. Thiết bị
2.1.3. Hoá chất
2.2. PHƯƠNG PHÁP
2.2.1. Tách chiết RNA tổng số từ mô gan người
2.2.2. Xác định nồng độ, độ sạch RNA, cDNA bằng phương pháp quang phổ kế
2.2.3. Phương pháp điện di acid nucleic
2.2.4. Tổng hợp cDNA sử dụng phương pháp MMLV-RT
2.2.5. Khuếch đại 2 đoạn gen A1A2 và A3C2 mã hoá yếu tố VIII
2.2.6. Tách dòng 2 đoạn gen A1A2 và A3C2 mã hoá yếu tố VIII
2.2.6.1. Tách dòng gen
Hình 2.1. Bản đồ vector tách dòng - pDrive cloning vector
2.2.7. Thiết kế vector biểu hiện yếu tố VIII
2.2.7.1. Đưa đoạn gen A1A2 và A3C2 vào vector biểu hiện
Hình 2.2. Bản đồ vector biểu hiện pQE-30UA
2.2.7.2. Đưa đoạn gen A1A2 vào vector biểu hiện đã mang đoạn gen A3C2
2.2.8. Biểu hiện protein yếu tố VIII
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ
3.1. Tách chiết RNA tổng số từ mô gan người
Hình 3.1: Hình ảnh điện di RNA tổng số trên gel agarose
3.2. Tổng hợp cDNA
3.3. Khuếch đại 2 đoạn gen A1A2 và A2C3 mã hoá yếu tố VIII
Hình 3.2: Sản phẩm khuếch đại 2 đoạn gen. A1A2
3.4. Tách dòng 2 đoạn gen A1A2 và A3C2 mã hoá yếu tố VIII
3.4.1. Kiểm tra hiệu quả tách dòng bằng phản ứng PCR
Hình 3.4: Sản phẩm khuếch đại đoạn gen A3C2 mã hoá yếu tố VIII.
3.4.2. Kiểm tra hiệu quả tách dòng bằng enzym cắt giới hạn
Hình 3.5: DNA plasmid mang đoạn gen A1A2 và A3C2
Hình 3.6: Sản phẩm cắt enzym giới hạn của plasmid mang đoạn A1A2
Hình 3.7: Sản phẩm cắt enzym giới hạn của plasmid mang đoạn A3C2
3.5. Đưa 2 đoạn gen A1A2 và A3C2 mã hoá yếu tố VIII vào vector biểu hiện
3.5.1. Đưa đoạn gen A1A2 và A3C2 vào vector biểu hiện
Hình 3.8: Cấu trúc và vị trí các vùng chức năng của vector biểu hiện pQE-30UA
Hình 3.9: Sản phẩm khuếch đại đoạn gen A1A2 mã hoá yếu tố VIII
Hình 3.10: Sản phẩm khuếch đại đoạn gen A3C2 mã hoá yếu tố VIII
Hình 3.11: Sản phẩm cắt enzym giới hạn của plasmid mang đoạn A1A2
Hình 3.12: Sản phẩm cắt enzym giới hạn của plasmid mang đoạn A3C2
3.5.2. Đưa đoạn gen A1A2 vào vector biểu hiện đã mang đoạn gen A3C2
Hình 3.13. Sản phẩm cắt trước khi tinh sạch
Hình 3.14. Sản phẩm cắt sau khi tinh sạch từ gel agarose.
Hình 3.15. Sản phẩm khuếch đại đoạn gen A1A2A3C2
Hình 3.16. DNA plasmid mang đoạn gen A1A2A3C2.
Hình 3.17. Sản phẩm cắt p.QE-30UA-A1A2A3C2
Hình 3.18. Hình minh họa quả giải trình tự kết quả vector mã hóa yếu tố VIII
3.6. Biểu hiện protein yếu tố VIII
3.6.1. Biểu hiện protein yếu tố VIII
Hình 3.19: Điện di protein tổng số trên gel polyacrylamid
3.6.2. Đánh giá biểu hiện yếu tố VIII bằng kỹ thuật Western blot
Hình 3.20. Hình ảnh Western blot protein yếu tố VIII
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. TÁCH CHIẾT RNA TỔNG SỐ VÀ TỔNG HỢP cDNA
4.2. KHUẾCH ĐẠI VÀ TÁCH DÒNG HAI ĐOẠN GEN A1A2 VÀ A3C2
4.3. THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN YẾU TỐ VIII
4.4. ĐÁNH GIÁ BIỂU HIỆN PROTEIN YẾU TỐ VIII BẰNG WESTERN BLOT
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan