[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng kết thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng kết thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình
MỤC LỤC
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương I TỔNG QUAN VỀ ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
1.1. Tóm tắt giới thiệu công trình hồ chứa nước Định Bình.
1.2. Tình hình xây dựng đập bê tông đầm lăn trên thế giới.
1.3. Tình hình xây dựng đập bê tông đầm lăn ở nước ta.
Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔNG KẾT
2.1. Các căn cứ để tiến hành tổng kết.
2.2. Phương pháp tổng kết.
2.3. Nội dung tổng kết.
2.4. Lực lượng tham gia tổng kết.
2.5. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổng kết.
2.6. Tiến độ thực hiện.
Chương III KẾT QUẢ HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN”
3.1. Công tác tổ chức hội thảo.
3.2. Chủ trì và thành phần Hội thảo.
3.3. Báo cáo trình bày tại Hội thảo.
3.4. Hiệu quả của Hội thảo.
Chương IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 CHUYÊN ĐỀ
4.1. Đặt vấn đề.
4.2. Tóm tắt nội dung và kết luận của 14 chuyên đề.
Chương V MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ QUA TỔNG KẾT THIẾT KẾ, THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐỊNH BÌNH
5.1. Phần 1: Kết luận.
5.1.1. Một số vấn đề về thiết kế.
5.1.2. Về vật liệu bê tông đầm lăn.
5.1.3. Một số vấn đề về kỹ thuật thi công bê tông đầm lăn.
5.1.4. Công tác quản lý kỹ thuật và giám sát thi công.
5.2. Phần 2: Kiến nghị.
5.2.1. Đối với công tác thiết kế.
5.2.2. Đối với nghiên cứu vật liệu bê tông đầm lăn.
5.2.3. Đối với kỹ thuật thi công đập bê tông đầm lăn.
5.2.4. Đối với công tác quản lý.
5.2.5. Đối với cửa van và thiết bị đóng mở.
Chương VI SẢN PHẨM VÀ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ TÀI
6.1. Sản phẩm của đề tài.
6.2. Hiệu quả tác động của đề tài.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TRÌNH ĐỊNH BÌNH
PHỤ LỤC:
1. Phụ lục A- Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng xây dựng đập bê tông đầm lăn”, Hà Nội 16-11-2007.
2. Phụ lục B- Báo cáo 14 chuyên đề Tổng kết thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình.
3. Phụ lục C- Bộ 02 đĩa CD lưu toàn bộ dữ liệu công Tổng kết thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn Định Bình.
[/tomtat]

Bài viết liên quan