[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thực trạng và triển vọng

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thực trạng và triển vọng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VAI TRÒ CỦA TNCs TRONG LƯU CHUYỂN FDI TOÀN CẦU VÀ CHUYẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TNCs
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về TNCs.
1.2. Chiến lược chiếm lĩnh và khai thác thi trường của TNCs vào các nước đang phát triển.
1.3. Kinh nghiệm về thu hút FDI của TNCs ở một số quốc gia trong khu vực.
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TNCs VÀO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TỪ THẬP KỶ 90 CỦA THẾ KỶ XX ĐẾN NAY
2.1. Thực trạng đầu tư trực tiếp của TNCs vào nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ.
2.2. Vai trò đầu tư trực tiếp của TNCs trong nền kinh tế Việt Nam.
2.3. Những đánh giá chung.
Chương 3: TRIỂN VỌNG THU HÚT FDI CỦA TNCsVÀO VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI CỦA TNCs
3.1. Triển vọng thu hút FDI của TNCs vào Việt Nam đến 2020.
3.2. Những phương hướng cơ bản để thu hút FDI của TNCs vào phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả FDI của TNCs.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan