[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Thông tin khoa học với sự phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN KHOA HỌC
1.1. Khái niệm chung.
1.2. Ảnh hưởng, tác động của thông tin khoa học đối với sự phát triển kinh tế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KHOA HỌC PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở NƯỚC TA
2.1. Về tổ chức hệ thống thông tin khoa học ở nước ta hiện nay.
2.2. Thông tin khoa học đã có tác dụng tích cực phục vụ cho quá trình đổi mới tư duy kinh tế.
2.3. Thông tin khoa học bấm sát nhu cầu thực tiễn.
2.4 Thông tin khoa học góp phần tạo ra cơ sở cho sự ổn định chính trị xã hội để đổi mới có trật tự, phát huy mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới.
2.5. Thông tin khoa học phục vụ tích cực đường lối kiên định đổi mới, độc lập và sáng tạo của đảng.
2.6. Thông tin khoa học phục vụ cho cuộc đấu tranh với tệ nạn kinh tế - xã hội và làm lành mạnh hóa xã hội để phát triển kinh tế.
2.7. Những hạn chế chủ yếu của TTKH trong việc phục vụ sự phát triển kinh tế nước ta.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THÔNG TIN KHOA HỌC TÁC ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
3.1. Phải nhận thức rõ hơn vai trò TTKH nói chung và TTKH phục vụ phát triển kinh tế.
3.2. Đảm bảo các yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng nội dung thông tin.
3.3. Một số giải pháp bổ trợ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan