[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu hệ thống đình ở thành phố Biên Hòa trong tổng thể tài nguyên du lịch tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu hệ thống đình ở thành phố Biên Hòa trong tổng thể tài nguyên du lịch tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DẪN LUẬN
CHƯƠNG I NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1 Khái niệm chung
1.1.1 Đình theo văn hóa của người Việt
1.1.2 Đình theo văn hóa của người Hoa
1.2 Đình Bắc Bộ và đình Nam bộ
1.2.1 Đình Bắc bộ
1.2.2 Đình Nam bộ
1.2.3 So sánh đình ở Bắc bộ và đình ở Nam bộ
1.2.3.1 Những điểm tương đồng
1.2.3.2 Những điểm khác biệt
1.3 Khái quát về TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
1.3.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.3.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội của TP. Biên Hòa – Đồng Nai
1.3.3 Cấu trúc thành phần dân cư trên vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG ĐÌNH Ở TP.BIÊN HÒA
2.1 Giới thiệu hệ thống đình ở TP. Biên Hòa
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triền đình ở TP. Biên Hòa
2.1.2 Số lượng và phân bố
2.1.3 Các loại đình trong hệ thống đình ở Biên Hòa
2.2 Một số đình tiêu biểu ở Biên Hòa
2.2.1 Đình Bình Kính
2.2.2 Đình Tam Hiệp
2.2.3 Đình Mỹ Khánh
2.2.4 Đình An Hòa
2.3 Giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội của hệ thống đình ở Biên Hòa
2.3.1 Giá trị lịch sử
2.3.2 Giá trị văn hóa
2.3.3 Giá trị du lịch gắn kết cộng đồng xã hội
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG ĐÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TP.BIÊN HÒA
3.1 Vai trò của hệ thống đình trong phát triển du lịch của Thành Phố Biên Hòa
3.1.1 Đánh giá chung về vai trò và các loại hình du lịch ở TP. Biên Hòa
3.1.1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên
3.1.1.2 Tài nguyên du lịch nhân văn
3.1.2 Vai trò của hệ thống đình trong phát triển du lịch của TP. Biên Hòa
3.2 Thực trạng về việc quản lý bảo tồn các di tích
3.3 Những chính sách đã có và giải pháp đã có trong việc bảo tồn và khai thác di tích đình để phát triển du lịch
3.3.1 Những giải pháp đã được đề xuất
3.3.2 Những đề xuất của người viết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan