[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tinh sạch và xác định đặc tính của Collagen từ da các tra (Pangasius hypophthalmus)


[/kythuat]
[tomtat]
Tinh sạch và xác định đặc tính của Collagen từ da các tra (Pangasius hypophthalmus)
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. Tổng quan về cá tra (pangasius hypophthalmus)
1.1 Tên khoa học của cá tra [2], [3]
1.2 Đặc điểm sinh học [3]
1.3 Tình hình phát triển cá tra ở Việt Nam [3]
1.4 Thành phần hóa học của cá [1]
2. Tổng quan về collagen
2.1 Cấu trúc phân tử của collagen [12], [14]
2.2 Cấu trúc sợi của collagen [14]
2.3 Thành phần hóa học của collagen [1], [14]
2.4 Phân loại collagen [14]
2.5 Tính chất của collagen [1], [7],[14]
2.5.1 Tính chất vật lý
2.5.2 Tính chất hóa học
2.6 Ứng dụng của collagen [7], [12]
2.6.1 Trong y học và dược phẩm
2.6.2 Trong công nghiệp thực phẩm
2.6.3 Trong mỹ phẩm
3. Một số nghiên cứu tách chiết collagen từ phế phụ phẩm cá [13], [15], [16], [17], [19]
3.1 Trích ly collagen từ da cá tuyết (Baltic cod) [11]
3.2 Tách chiết collagen từ da của các loài cá Pecca Nhật Bản (lacteolabra japonicas), cá Thu (Samber japonus), cá Mập (Heterodonus japonius)
3.3 Tách chiết collagen trên da của loài cá ngừ mắt to (Priacanthus tayenus)
CHƯƠNG II NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nguyên vật liệu
2. Phương pháp nghiên cứu [5], [6], [7], [8], [9], [18]
2.1 Phương pháp phân tích thành phần hóa sinh
2.1.2 Xác định thành phần acid amin
2.1.3 Xác định thành phần và phân tử lượng của các chuỗi trong phân tử collagen bằng phương pháp điện di trên gel SDS-polyacrylamide (SDS-PAGE)
2.1.4 Phương pháp xác định thành phần hóa học
2.3 Phương pháp xác định cấu trúc bằng máy chụp SEM
2.4 Phương pháp phân tích vi sinh
3. Quy trình công nghệ
3.1 Nguyên liệu
3.2 Loại béo
3.3 Tẩy màu
3.4 Cắt nhỏ
3.5 Chiết collagen
3.6 Lọc thu dịch chiết
3.7 Kết tủa phân đoạn thu collagen
3.8 Phương pháp thẩm tích loại muối ra khỏi dung dịch bằng ống màng cellulose - RCDMB (Regenerated Cellulose Dialysis Membrane Tubing) . 32
CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BIỆN LUẬN
1. Phân tích thành phần nguyên liệu
2. Khảo sát hàm lượng lipid sau khi loại béo
3. Khảo sát quá trình chiết
4. Phân tích thành phẩm collagen thu được
4.1 Thành phần hóa học trong collagen
4.2 Thành phần acid amin trong collagen
4.3 Phân tử lượng collagen được xác định bằng phương pháp điện di
5. Xác định nhiệt độ biến tính bằng phương pháp đo độ nhớt
6. Xác định cấu trúc collagen
7. Phân tích vi sinh
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan