[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức quản lý và điều hành Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức quản lý và điều hành Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ
DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1.1 Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn
1.2 Vị trí, vai trò của công ty trách nhiệm hữu hạn trong nền kinh tế thị trường
1.3 Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn
1.4 Chế độ tài chính
1.4.1 Vốn góp
1.4.1.1 Thực hiện góp vốn
1.4.1.2 Mua lai vốn góp
1.4.1.3 Chuyển nhượng vốn
1.4.1.4 Xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác
1.4.1.5 Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia
1.4.2 Quy chế thành viên công ty
1.4 2.1 Xác lập tư cách thành viên
1.4.2.2 Quyền và nghĩa vụ của thành viên
1.4.2.3 Chấm dứt tư cách thành viên
Kết luận chương 1
Chương 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
2.1 Định nghĩa
2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý
2.2.1 Hội đồng thành viên
2.2.1.1 Thành phần
2.2.1.2 Chế độ làm việc
2.2.1.3 Triệu tập họp Hội đồng thành viên
2.2.1.4 Điều kiện họp hợp lệ của Hội đồng thành viên
2.2.1.5 Thẩm quyền của Hội đồng thành viên
2.2.1.6 Chủ tịch Hội đồng thành viên
2.2.1.7 Giám Đốc công ty (Tổng Giám Đốc) Điều 55 Luật Doanh Nghiệp
2.2.1.8 Ban kiểm soát
Kết luận chương 2
Chương 3:THỰC TIỄN TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH FOAM HWA CHING DONG NAI
3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty..
3.1.1 Thành lập công ty
3.1.2 Sản phẩm công ty và chủng loại phục vụ, tiêu thụ và đối tượng phục vụ
3.1.3 Sơ đồ tổ chức công ty TNHH FOAM HWA CHING DONG NAI
3.2 Tổ chức nội bộ công ty TNHH FOAM HWA CHING DONG NAI
3.3 Hội đồng thành viên và Ban Giám Đốc
3.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan
3.5 Mối quan hệ giữa các cơ quan
3.6 Định hướng phát triển
3.7 Tổ chức lực lượng lao động quản lý ở công ty
3.8 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của bộ máy công ty TNHH FOAM HWA CHING DONG NAI
3.8.1 Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất
3.8.2 Đặc điểm về công nghệ sản xuất
3.8.3 Đặc điểm về nguồn vốn của công ty
3.8.4 Đặc điểm về thị trường, về đối thủ cạnh tranh
3.8.5 Đặc điểm về lao động của công ty
3.8.6 Kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Kết luận chương 3
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH FOAM HWA CHING DONG NAI
4.1 Bổ sung thêm phòng Marketing.
4.2 Xây dựng cơ chế hoạt động
4.3 Xây dựng mối quan hệ hợp lý giữa các bộ phận
4.4 Tuyển và đào tạo đội ngũ cán bộ
4.5 Bố trí cơ cấu nhân lực trong công ty
4.6 Một số biện pháp khác
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan