[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp vùng bán sơn địa xã Suối Rao huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
TÓM TẮT
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề.
1.2. Mục tiêu dự án.
1.3. Nội dung dự án.
1.4. Các nguồn vốn dự kiến huy động.
1.5. Thời gian thực hiện dự án.
Phần 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA BÀN XÃ SUỐI RAO
2.1. Điều kiện tự nhiên.
2.2. Điều kiện xã hội.
2.3. Hiện trạng về kinh tế và cơ sở hạ tầng.
2.4. Đánh giá thuận lợi và khó khăn hiện trạng sản xuất nông nghiệp.
Phần 3: GIẢI PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1. Các giải pháp thực hiện dự án.
3.2. Phân phối, hổ trợ kinh phí và các vật tư kỹ thuật cho nhà vườn.
3.3. Tiến độ thực hiện các nội dung công việc so với tiến độ kế hoạch.
3.4. Các chủ trương, biện pháp tuyên truyền, phổ biến nhân rộng mô hình.
Phần 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
4.1. Kết quả điều tra.
4.2. Kết quả thực hiện các mô hình.
4.3. Kết quả tập huấn kỹ thuật.
4.4. Kết quả đào tạo kỹ thuật viên.
4.5. Kết quả tổ chức hội thảo đầu bờ về các mô hình.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan