[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và hoàn thiện công nghệ tuyển than cho các mỏ than vùng Quảng Ninh bằng công nghệ huyền phù tự sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và hoàn thiện công nghệ tuyển than cho các mỏ than vùng Quảng Ninh bằng công nghệ huyền phù tự sinh
MỤC LỤC
BÀI TÓM TẮT
MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN ĐỊNH NGHI∙ THEO TIÊU CHUẨN ISO
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỄNG NGHỆ TUYỂN THAN BẰNG HUYỀN PHÙ TRẤN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
I.1. Tổng quan tình hình công nghệ tuyển than và tuyển than bằng huyền phù tự sinh trên thế giới.
I.2. Tổng quan thực trạng công nghệ tuyển than ở Việt Nam.
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ XÂY DỰNG DÂY CHUYỀN TUYỂN THAN BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TỰ SINH TẠI CÔNG TY THAN QUANG HANH
II.1. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng dây chuyền tuyển than.
II.2. Đánh giá hiệu quả công nghệ dây chuyền tuyển than bằng huyền phù tự sinh tại Công ty than Quang Hanh.
II.3. Hoàn thiện các thông số công nghệ và thiết bị tuyển huyền phù tự sinh.
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ TUYỂN THAN BẰNG HUYỀN PHÙ TỰ SINH CHO CÁC MỎ THAN VÙNG QUẢNG NINH
III.1. Phát triển áp dụng thử nghiệm công nghệ tuyển huyền phù tự sinh để nâng cao chất lượng than tại Công ty CP Than Cọc Sáu – TKV.
III.2. Phát triển áp dụng thử nghiệm công nghệ tuyển huyền phù tự sinh để nâng cao chất lượng than tại Công ty CP Than Núi Béo – TKV.
III.3. Phát triển áp dụng thử nghiệm công nghệ tuyển huyền phù tự sinh để nâng cao chất lượng than tại Công ty than CP Đèo Nai, Công ty CP than Núi Béo.
III.4. Tổng hợp kết quả áp dụng thử nghiệm tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh cho các mỏ than vùng Quảng Ninh trong giai đoạn 2006-2008.
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ TUYỂN THAN CHO CÁC MỎ THAN VÙNG QUẢNG NINH BẰNG CÔNG NGHỆ HUYỀN PHÙ TỰ SINH
IV.1. Các chỉ tiêu KT-KT thực hiện được xác định theo thiết kế, tại các mỏ vùng Quảng Ninh.
IV.2. Hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh.
CHƯƠNG 5: LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN THAN BẰNG HUYỀN PHÙ TỰ SINH TẠI CÁC MỎ THAN VÙNG QUẢNG NINH
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan