[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường các vùng khai thác các loại hình khoáng sản và hỗ trợ hoàn thổ phục hồi môi trường cho một đơn vị khai thác khoáng sản
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOÀN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
I.1. Vài nét khái quát về hoàn thổ phục hồi môi trường.
I.2. Kinh nghiệm của các nớc về hoàn thổ phục hồi môi trường.
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN THẢI RẮN, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẬN THU VÀ SỬ DỤNG
II.1. Vài nét khái quát về chất thải rắn trong khai thác và chế biến khoáng sản.
II.2. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng chì kẽm.
II.3. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng đồng.
II.4. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng sắt.
II.5. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng thiếc.
II.6. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng crômit.
II.7. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng apatit.
II.8. Chất thải rắn trong quá trình kt và cb quặng pyrit.
II.9. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến quặng vàng.
II.10. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến than.
II.11. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến vật liệu xây dựng.
II.12. Một số nhận định.
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOàN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ở CÁC VÙNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOẠT ĐỘNG TRỚC KHI CÓ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG
III.1. Một số nhận xét về hoàn thổ phục hồi môi trường ở các vùng khai thác khoáng sản đã ngừng hoạt động.
III.2. Đề xuất các giải pháp HTPH môi trường đối với các mỏ khai thác khoáng sản trớc khi có luật BVMT và đã ngừng hoạt động.
CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH HOàN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ở CÁC VÙNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
IV.1. Quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các khu vực khai thác lộ thiên.
IV.2. Quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường ở các khu vực khai thác hầm lò.
IV.3. Hoàn thổ phục hồi môi trường ở các khu vực bãi thải đất đá, hồ thải quặng đuôi.
IV.4. Một số điểm cần lưu ý trong hoàn thổ phục hồi môi trường.
CHƯƠNG V: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HOàN THỔ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH 1 THàNH VIÊN KIM LOẠI MẦU NGHỆ TĨNH
V.1. Căn cứ lựa chọn thực hiện.
V.2. Mục tiêu nhiệm vụ.
V.3. Vị trí địa lí của khu mỏ.
V.4. Khái quát quá trình khai thác ở khai trường bản poòng.
V.5. Đặc điểm chung về địa hình, khí hậu, thủy văn của khu vực.
V.6. Xác định vị trí, diện tích khu vực khai trường đã KT xong.
V.7. Xác định mục tiêu hoàn thổ phục hồi môi trường.
V.8. Thiết kế địa mạo.
V.9. Xác định khối lợng đất đá cần vận chuyển, san gạt.
V.10. Công tác san gạt, cải tạo mặt bằng và bổ sung đất mặt.
V.11. Vấn đề kiểm soát xói mòn do gió và nớc gây ra.
V.12. Vấn đề bổ sung phân bón và lựa chọn giống cây.
V.13. Tính toán giá trị đầu tư và nguồn vốn cho công tác hoàn thổ phục hồi môi trường.
V.14. Một số kết quả ban đầu.
V.15. Bài học kinh nghiệm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan