[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam Bộ
MỤC LỤC
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU, ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
SƠ ĐỒ ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA TÔM, CÁ CON VÀ TRỨNG CÁ
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
1.2.1. Một số yếu tố môi trường
1.2.1.1 Nhiệt độ
1.2.1.2. Độ muối
1.2.1.3. Dòng chảy
1.2.1.4. Chất nền đáy
1.2.1.5. Sinh vật phù du
1.2.2. Nghiên cứu về thành phần loài, phân bố và mùa vụ sinh sản
1.2.3. Tình hình nghiên cứu về hiện trạng khai thác của một số loại nghề
1.3. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
3. CÁCH TIẾP CẬN
3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
3.2. CÁCH TIẾP CẬN
3.2.1. Kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây
3.2.2. Trên cơ sở khoa học
3.2.3. Tiếp cận tổng hợp, liên ngành
3.2.4. Tăng cường quan hệ quốc tế
4. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
4.1.1. Đối tượng và tàu nghiên cứu
4.1.2. Khu vực nghiên cứu
4.1.3. Thời gian nghiên cứu
4.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
4.2.1. Điều tra hiện trạng thành phần, phân bố và số lượng trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con, cùng một số yếu tố môi trường có liên quan
4.2.2. Nghiên cứu đánh giá tác động của một số ngư cụ khai thác đối với cá con và ấu trùng tôm, tôm con ở vùng biển nghiên cứu
4.2.3. Xây dựng bản đồ bãi đẻ, mùa vụ sinh sản của một số đối tượng bắt gặp ở khu
vực nghiên cứu theo không gian và thời gian
4.2.4. Đề xuất các biện pháp bảo vệ hợp lý
4.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3.1. Tàu và thiết bị thu mẫu
4.3.1.1. Tàu điều tra
4.3.1.2. Thiết bị thu mẫu
4.3.2. Thiết kế trạm điều tra
4.3.3. Phương pháp điều tra
4.3.3.1. Thu mẫu trứng cá - cá con và ấu trùng tôm - tôm con
4.3.3.2. Thu mẫu môi trường
4.3.3.3. Phân tích mẫu TCCC, ATT-TC và sinh vật phù du
4.3.3.4. Phỏng vấn và thu mẫu tại các bến cá trọng điểm
4.3.3.5. Chương trình giám sát hoạt động khai thác
4.3.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
5.1. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG
5.1.1. Yếu tố khí tượng, hải văn và môi trường
5.1.1.1. Sóng
5.1.1.2. Gió
5.1.1.3. Nhiệt độ nước biển
5.1.1.4. Độ muối
5.1.1.5. Độ trong
5.1.1.6. Dòng chảy
5.1.1.7. Chất nền đáy
5.1.2. Sinh vật phù du
5.1.2.1. Thành phần loài
5.1.2.2. Sinh vật lượng sinh vật phù du
5.1.2.3. Tính đa dạng của sinh vật phù du
5.2. HIỆN TRẠNG TRỨNG CÁ - CÁ CON
5.2.1. Thành phần loài
5.2.1.1. Thành phần loài theo vùng biển
5.2.1.2. Thành phần loài theo dải độ sâu
5.2.1.3. Thành phần loài theo tầng nước
5.2.1.4. Thành phần loài theo thời gian
5.2.1.5. Một số chỉ số về thành phần loài của trứng cá - cá con
5.2.2. Phân bố mật độ
5.2.2.1. Phân bố mật độ theo không gian
5.2.2.2. Phân bố mật độ theo thời gian
5.2.2.3. Phân bố mật độ của một số họ cá
5.3. HIỆN TRẠNG ẤU TRÙNG TÔM - TÔM CON
5.3.1. Thành phần loài
5.3.1.1. Thành phần loài theo vùng biển
5.3.1.2. Thành phần loài theo dải độ sâu
5.3.1.3. Thành phần loài theo tầng nước
5.3.1.4. Thành phần loài theo thời gian
5.3.1.5. Một số chỉ số về thành phần loài của ấu trùng tôm - tôm con
5.3.2. Phân bố
5.3.2.1. Phân bố theo không gian
5.3.2.2. Phân bố theo thời gian
5.3.2.3. Phân bố của một số họ tôm
5.4. MÙA VỤ SINH SẢN, BÃI ĐẺ VÀ BÃI ƯƠNG NUÔI TỰ NHIÊN
5.4.1. Mùa vụ sinh sản
5.4.2. Bãi đẻ và bãi ương nuôi tự nhiên
5.4.2.1. Bãi đẻ
5.4.2.2. Bãi ương nuôi tự nhiên
5.5. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI TRỨNG CÁ - CÁ CON VÀ ẤU TRÙNG TÔM - TÔM CON
5.6. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ CON VÀ TÔM CON CỦA MỘT SỐ LOẠI NGHỀ
5.6.1. Cơ cấu nghề và sản lượng khai thác
5.6.2. Tình hình khai thác
5.6.2.1. Thành phần loài
5.6.2.2. Tỉ lệ tôm con và cá con
5.6.2.3. Tần xuất chiều dài
6. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRỨNG CÁ - CÁ CON VÀ ẤU TRÙNG TÔM - TÔM CON Ở VÙNG VEN BIỂN ĐÔNG TÂY NAM BỘ
6.1. Đề xuất vùng cấm khai thác theo loại nghề và thời gian
6.2. Điều chỉnh, cơ cấu lại các đội tàu
6.3. Tăng cường năng lực quản lý
6.3.1. Tăng cường cơ sở pháp lý
6.3.2. Tăng cường năng lực
6.4. Nâng cao nhận thức cộng đồng
6.5. Nghiên cứu khoa học
7. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan