[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Một số khỏi niệm cơ bản
1.2. Nội dung các loại quyền của người lao động trong khu công nghiệp
1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách đối với lao động
1.4. Cơ sở lý luận về chính sách xã hội đối với lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.5. Các cách tiếp cận nghiên cứu về bảo đảm quyền của người lao động trong các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI (QUA KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC)
I. Sơ lược địa bàn nghiên cứu
1. Thành phố Hồ Chí Minh - Sự phát triển các khu công nghiệp
2. Bình Dương – Sự phát triển các khu công nghiệp
II. Thực trạng bảo đảm quyền của người lao động trong các doanh nghiệp FDI ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương
III. Thực trạng việc bảo đảm quyền của người lao động tại 2 doanh nghiệp FDI được khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương
1. Thông tin chung
1.1. Các doanh nghiệp khảo sát
1.2. Người lao động
2. Một số vấn đề thực trạng bảo đảm quyền của người lao động trong các doanh nghiệp FDI qua khảo sát xã hội học
2.1. Điều kiện, môi trường làm việc
2.2. Thời gian làm việc của người lao động tại doanh nghiệp
2.3. Bảo đảm quyền của người lao động trong ký kết hợp đồng lao động
2.4. Mức lương của người lao động
2.5. Bảo hộ lao động
2.6. Huấn luyện an toàn lao động
2.7. Đào tạo nghề
2.8. Bảo hiểm xã hội
2.9. Chế độ phúc lợi xã hội
2.10. Tham gia tổ chức công đoàn của doanh nghiệp
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM VIỆT NAM
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2. Hệ thống các giải pháp
PHẦN KẾT LUẬN
BẢN KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan