[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vi sinh vật công nghiệp thực phẩm
MỤC LỤC
KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
1. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý/xuất xứ của đề tài
1.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3. Đối tượng/phạm vi và nội dung nghiên cứu
1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.1.1. Ngoài nước
2.1.2. Trong nước
2. THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
2.1.1. Bảo quản vi sinh vật trong nitơ lỏng
2.1.2. Môi trường nuôi cấy và bảo quản giống
2.1.3. Phân tích hoạt tính cellulaza theo định lượng đường khử Somogyi – Nelson
2.1.4. Phân lập các chủng sinh cellulase
2.1.5. Điện di SDS-PAGE và Zymogram
2.1.6. Đánh giá đa dạng sinh học trong bánh men Việt Nam bằng kỹ thuật DGGE
2.1.7. Phân tích trình tự DNA
2.1.8. Đánh giá khả năng lên men ở nhiệt độ cao của nấm men
2.2. Kết quả thực nghiệm và thảo luận
2.2.1. Điều tra khảo sát thu thập nguồn gen
2.2.1.1. Tiếp nhận toàn bộ bảo tồn gen từ Viện Rượu Bia Nước giải khát
2.2.1.2. Thu thập 10 chủng nấm men có khả năng chịu áp suất thẩm thấu cao
2.2.1.3. Tiếp nhận các chủng nấm mốc
2.2.1.4. Phân lập tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh enzyme cellulase
2.2.1.5. Thu thập 10 chủng vi khuẩn Bacillus từ mẫu thức ăn gia súc
2.2.2. Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen
2.2.2.1. Bảo quản và kiểm tra mức độ sống sót của các chủng nấm men
2.2.2.2. Bảo quản và kiểm tra mức độ sống sót của các chủng nấm mốc
2.2.2.3. Bảo quản các chủng vi khuẩn
2.2.3. Đánh giá nguồn gen
2.2.3.1. Khảo sát khả năng chịu muối của 15 chủng nấm men mới thu thập
2.2.3.2. Đánh giá 12 chủng nấm men có trong bộ sưu tập giống của Viện CNTP
2.2.3.3. Đánh giá khả năng lên men ở nhiệt độ cao của một số chủng nấm men
2.2.3.4. Đánh giá khả năng sinh cellulase của các chủng nấm mốc
2.2.3.5. Đánh giá một số chủng vi khuẩn Bacillus
2.2.3.6. Đánh giá đa dạng vi sinh vật trong bánh men rượu bằng phương pháp DGGE
2.2.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu- Data Bank
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan