[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Bảo tồn và lưu trữ nguồn gen cây nguyên liệu giấy
MỤC LỤC
PHẦN 1. TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý của nhiệm vụ
1.2. Tính cấp thiết
1.3. Mục tiờu nhiệm vụ
1.4. Địa điểm, đối tượng và nội dung cụng việc
1.4.1. Địa điểm thực hiện
1.4.2. Đối tượng bảo tồn
1.4.3. Nội dung nhiệm vụ
1.5. Tổng quan nhiệm vụ
1.5.1. Trờn thế giới
1.5.2. Ở Việt Nam
PHẦN 2. THỰC NGHIỆM
2.1. Phương phỏp nghiờn cứu
2.1.1. Phương phỏp luận
2.1.2. Phương phỏp cụ thể
2.1.2.1. Thu thập nguồn gen
2.1.2.2. Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen
2.1.2.3. Đánh giá các chỉ tiêu thành phần hóa học gỗ
2.2. Kết quả và thảo luận
2.2.1. Thu thập và tuyển chọn nguồn gen
2.2.2. Đánh giá nguồn gen
2.2.2.1. Khả năng nhân giống In vitro
2.2.2.2. Nuôi cấy trở lại điều kiện bình thường sau thời gian lưu giữ đến năm 2007
2.2.2.3. Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây In-vitro
2.2.3 Đánh giá đặc điểm sinh trưởng và phát triển các nguồn gen tại các thí nghiệm bảo tồn ngoài hiện trường
2.2.3.1 Thí nghiệm bảo tồn nguồn gen 15 dòng vô tính bạch đàn tại Tiên Kiên ở thời điểm 40 tháng tuổi
2.2.3.2 Thí nghiệm bảo tồn nguồn gen 22 dòng vô tính bạch đàn và keo lai tại Gia Thanh ở thời điểm 30 tháng tuổi
2.2.3.3 Thí nghiệm bảo tồn nguồn gen các dòng vô tính bạch đàn và keo tại Phù Ninh ở thời điểm 12 tháng tuổi
2.2.4. Các kết quả về phân tích thành phần hóa học gỗ
2.2.5. Thảo luận
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan