[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá cảm quan nước mắm bổ sung chất sắt (NaFeeEDTA) và khả năng axit citric hoà tan chất sắt trong nước mắm

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá cảm quan nước mắm bổ sung chất sắt (NaFeeEDTA) và khả năng axit citric hoà tan chất sắt trong nước mắm
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
I. TỔNG QUAN
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
III. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nguyên liệu
3.1.1. Nguyên liệu cho nghiên cứu đánh giá cảm quan
3.1.2. Nguyên liệu cho nghiên cứu axit citric
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu đánh giá cảm quan
3.2.2. Nghiên cứu axit citric
3.3. Xử lý số liệu
IV. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
4.1. Sự khác biệt về màu sắc và mùi vị của nước mắm có bổ sung và không bổ sung chất sắt
4.1.1. Sự khác biệt về màu sắc
4.1.2. Sự khác biệt về mùi và vị
4.2. Nghiên cứu khả năng citric acid hòa tan chất bổ sung sắt trong nước mắm và tính ổn định màu của nước mắm khi thêm citric acid được bảo quản trong 3 tháng
4.2.1. Kết quả thí nghiệm citric acid hòa tan chất bổ sung sắt trong nước mắm, kiểm tra ngay sau quá trình khuấy (thời gian bảo quản T0)
4.2.2. Tính ổn định màu của các mẫu sau thời gian bảo quản 3 tháng
V. KẾT LUẬN
5.1. Sự khác biệt về màu sắc, mùi và vị của nước mắm có bổ sung và không bổ sung chất sắt
5.2. Nghiên cứu khả năng hòa tan của chất bổ sung sắt trong nước mắm khi bổ sung citric acid
VI. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1. CÁC BÀI LỰA CHỌN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
Phụ lục 2. CÁC BÀI HUẤN LUYỆN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN
Phụ lục 3. CÁC PHIẾU TRẢ LỜI
Phụ lục 4. CÁC BƯỚC LỰA CHỌN THUẬT NGỮ
Phụ lục 5. CÁC BẢNG SỐ LIỆU PHÂN TÍCH ANOVA, PCA VÀ MÔ TẢ CỦA CÁC SẢN PHẨM
Phụ lục 6. CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI VÀ SO SÁNH
Phụ lục 7. CÁC KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG CITRIC ACID
[/tomtat]

Bài viết liên quan