[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng quy trình trồng nấm hồng chi (Ganoderma Lucidum) trên môi trường bã mía và mùn cưa hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã trung hòa huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng quy trình trồng nấm hồng chi (Ganoderma Lucidum) trên môi trường bã mía và mùn cưa hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã trung hòa huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
TÓM TẮT
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC BẢNG
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN
2.1. NẤM
2.1.1 Khái quát về nấm
2.1.2 Hình thái học sợi nấm ăn
2.1.3 Hình thái học của quả thể nấm ăn
2.1.4 Sinh trưởng và biến dưỡng của nấm
2.2 NẤM HỒNG CHI (Ganoderma lucidum)
2.2.1 Phân loại
2.2.2 Đặc điểm hình thái
2.2.3 Đặc điểm sinh thái
2.2.4 Thành phần dược tính nấm Hồng Chi (Ganoderma lucidum)
2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG NẤM
2.4 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRƯỜNG TRỒNG NẤM HỒNG CHI (Ganoderma lucidum).
2.4.1 Tình hình ngoài nước
2.4.2 Tình hình trong nước
CHƯƠNG III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
3.2 VẬT LIỆU
3.2.1 Giống nấm Hồng Chi
3.2.2 Nguyên liệu
3.2.3 Hóa chất
3.2.4 Thiết bị, dụng cụ
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1 Thuần chủng giống nấm Hồng Chi (Ganoderma lucidum)
3.3.2 Tạo môi trường đơn và môi trường kết hợp để trồng nấm Hồng Chi
3.3.3 Cấy giống nấm và trồng thu quả thể nấm
3.3.4 Khảo sát tốc độ lan tơ của nấm Hồng Chi
3.3.5 Khảo sát năng suất thu hoạch của nấm Hồng Chi
3.3.6 Phân tích dược tính của nấm Hồng Chi sau khi thu hái
3.3.7 Phương pháp xử lý số liệu
3.3.8 Thiết lập quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân cách trồng nấm Hồng Chi
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT TỐC ĐỘ LAN TƠ
4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG SUẤT NẤM HỒNG CHI
4.2.1 Kết quả khảo sát kích thước nấm Hồng Chi
4.2.2 Kết quả khảo sát trọng lượng nấm Hồng Chi
4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT DƯỢC TÍNH NẤM HỒNG CHI
4.3.1 Định tính alkaloid
4.3.2 Định tính saponin
4.3.3 Định tính triterpenoid
4.3.4 Định tính acid hữu cơ
4.3.5 Định lượng Polysaccharide (GPLs)
4.4 TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT, HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TRỒNG NẤM HỒNG CHI
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan