[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng một số giải pháp can thiệp thích hợp để phòng và chữa bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng một số giải pháp can thiệp thích hợp để phòng và chữa bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan về bệnh tăng huyết áp.
2.2. Đánh giá một chương trình can thiệt hoạt động y tế.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu.
3.2. Địa điểm nghiên cứu.
3.3. Đối tượng nghiên cứu.
3.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu.
3.5. Mô hình đánh giá trong nghiên cứu can thiện của để tài.
3.6. Thời gian nghiên cứu.
3.7. Các chỉ số nghiên cứu.
3.8. Các kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu.
3.9. Đạo đức trong nghiên cứu.
3.10. Phương pháp xử lý số liệu.
IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Xác định tỷ lệ THA và biến chứng của THA ở nhân dân xã Xuân Canh tại thời điểm từ 12/2004 - 3/2005.
4.2. Các hoạt động can thiệp tại cộng đồng.
4.3. Kết quả can thiệp tại cộng đồng nhằm làm giảm tác hại của bệnh THA.
V. BÀN LUẬN
5.1. Bàn về phương pháp nghiên cứu.
5.2. Bàn về tỷ lệ THA và tỷ lệ mới mắc THA của nhân dân xã Xuân Canh, Đông Anh Hà Nội.
5.3. Bàn về các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh THA.
5.4. Đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp.
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan