[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thác sĩ khoa học giáo dục

[/kythuat]
[tomtat]
Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thác sĩ khoa học giáo dục
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
SUMMARY
Phần 1: MỞ ĐẦU Phần 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế.
1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.
2. Một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ.
3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.
4. Nội dụng quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.
II. Thực trạng về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.
1. Tình hình chung về đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục trong 5 năm gần đây ở một số cơ sở đào tạo.
2. Thực trạng quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.
3. Nhận xét chung về thực trạng quản lý đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục tại cơ sở đào tạo.
4. Nguyên nhân của những kết quả/hạn chế trong quản lý đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.  
III. Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.
1. Mục tiêu, giải pháp phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 và một số quan điểm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng ĐT SĐH thời gian tới.
2. Đề xuất các nhóm biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học giáo dục.
3. Mức độ cần thiết và tính khả thi của các nhóm biện pháp đề xuất.
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan