[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, thị

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện, thị
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGHIỆP VỤ BHXH CẤP HUYỆN.
1. Khái niệm về hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo.
3. Phương pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.
4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ của BHXH cấp huyện.
Chương II: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIỆP VỤ CỦA BHXH CẤP HUYỆN VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI HỌ.
1. Về thực trạng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của BHXH cấp huyện.
2. Về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của BHXH cấp huyện thời gian qua.
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGHIỆP VỤ CỦA BHXH CẤP HUYỆN.
1. Về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ của BHXH cấp huyện.
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ của BHXH cấp huyện.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan