[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp phát triển trung tâm học tập cộng đồng tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc chọn đề tài nghiên cứu
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
7. Kinh phí nghiên cứu Đề tài
8. Sản phẩm nghiên cứu của Đề tài
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số nét cơ bản về Trung Tâm học tập cộng Đồng
1.3. Đặc điểm của người học tại TTHTCĐ
1.4. Đặc điểm của giáo viên trong các TTHTCĐ
1.5. Năng lực quản lý của chủ nhiệm Trung tâm HTCĐ và tính tất yếu phải nâng cao Năng lực quản lý của chủ nhiệm Trung tâm HTCĐ
Chương II THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
2.1. Thực trạng xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng ở các địa phương
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên các TTHTCĐ
2.3. Tình hình đội ngũ chủ nhiệm TTHTCĐ
2.4. Kết quả nghiên cứu thực trạng NLQL của chủ nhiệm TTHTCĐ
2.5. Thực trạng các biện pháp đã tiến hành để nâng cao NLQL cho chủ nhiệm TTHTCĐ của một số tỉnh miền núi phía bắc
Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
3.1. Cơ sở để xác định các biện pháp
3.2. Những nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.3. Một số giải pháp phát triển Trung tâm HTCĐ
3.4. Thăm dò nhận thức về mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp đã đề xuất
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Với Bộ GD - ĐT
2.2. Với các Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các TTGDTX quận, huyện
2.3. Với UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức địa phương
2.4. Với TTHTCĐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan