[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp triển khai chương trình và sách giáo khoa mới vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp triển khai chương trình và sách giáo khoa mới vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
PHẦN MỘT. MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài.
2. Lý do chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu.
3. Mục tiêu nghiên cứu.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
5. Phạm vi nghiên cứu.
7. Kinh phí thực hiện đề tài.
8. Thời gian thực hiện đề tài.
9. Sản phẩm của đề tài.
PHẦN HAI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
I. Một số khái niệm.
1. Chương trình giáo dục.
2. Sách giáo khoa.
3. Dân tộc thiểu số và miền núi.
II. Định hướng đổi mới CT giáo dục TH và THCS.
1. Thời lượng học tập.
2. Nội dung và tổ chức nội dung.
3. Đổi mới phương pháp.
4. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS.
IIII. Một số nét tâm lí của HS liên quan tới hoạt động học tập.
IV. Kinh nghiệm một số nước về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.
V. Thực trạng giáo dục - những thuận lợi và khó khăn khi khai triển chườn trình, SGK vào vùng DTTS và miền núi.
1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội.
2. Thực trạng giáo dục.
B. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CT VÀ SGK MỚI VÀO VÙNG DÂN TỘC
1. Những căn cứ để xây dựng các giải pháp.
2. Các giải pháp.
PHẦN BA. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan