[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cơ chế chính sách và biện pháp quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

[/kythuat]
[tomtat]
Cơ chế chính sách và biện pháp quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẬP KHẨU
I. Tổng quan về cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu.
II. Quy định của tổ chức thương mại thế giới về các biện pháp quản lý nhập khẩu.
III. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu của một số nước trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
I. Thực trạng cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu của Việt Nam.
II. Thực trạng sử dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu ở Việt Nam.
III. Nhận xét chung về cơ chế, chính sách và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt Nam.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
I. Các căn cứ xác định định hướng chính sách nhập khẩu của Việt Nam những năm tới.
II. Định hướng hoàn thiện cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu của Việt Nam.
III. Một số đề xuất đối với việc hoàn thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan