[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân cấp quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phân cấp quản lý giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
MỤC LỤC
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY OF RESEARCH OUTCOMES
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
I. Một số khái miện.
II. Phân cấp quản lí GDĐH trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
III. Cơ sở pháp lý về phân cấp quản lí trong GDĐH.
B. THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC
I. Khái quát về hệ thống các cơ sở GDĐH.
II. Thực trạng phân cấp quản lý GDĐH.
III. Tổng quan kinh nghiệm phân cấp quản lý giáo dục đại học của một số nước.
C. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
I. Một số định hướng.
II. Mô hình tổng thể phân cấp quản lý giáo dục Đại học.
III. Chế độ tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ĐH.
IV. Một số giải pháp phân cấp quản lý theo hướng tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm nhiệm xã hội của các trường ĐH.
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan