[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động truyền thông đại chúng trong công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động truyền thông đại chúng trong công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương I: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Một số khái niệm cơ bản.
2. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về TTĐN.
3. Nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và lực lượng của công tác TTĐN hiện nay.
4. Vai trò của TTĐC trong xã hội và trong công tác TTĐN.
5. Hoạt động TTĐC trong công tác đối ngoại một số nước.
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Thực trạng hoạt động báo in trong công tác TTĐN.
2. Thực trạng hoạt động báo nói trong công tác TTĐN.
3. Thực trạng hoạt động báo hình trong công tác TTĐN.
4. Thực trạng hoạt động báo điện tử trong công tác TTĐN.
5. Thực trạng công tác bồi dưỡng, đạo tào cán bộ làm công tác TTĐN.
6. Một số bài học rút ra từ thực tiễn hoạt động TTĐC trong công tác TTĐN của Việt Nam hiện nay.
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
1. Phương hướng và giải pháp chung.
2. Những giải pháp cụ thể.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan