[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các biện pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Trung tâm y tế huyện

[/kythuat]
[tomtat]
Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường do chất thải y tế, các biện pháp xử lý chất thải y tế và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện Trung tâm y tế huyện
MỤC LỤC
Phần A: TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ NỔI BẤT CỦA ĐỀ TÀI
Phần B: ĐẶT VẤN ĐỀ
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Phân loại chất thải y tế
1.2. Nguy cơ của chất thải y tế đối với sức khỏe
1.3. Các công nghệ xử lý chất thải y tế
1.4. Nghiên cứu về chất thải y tế
1.5. Phương pháp WISE
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Mẫu nghiên cứu
2.5. Nội dung nghiên cứu
2.6. Triển khai mô hình quản lý chất thải
2.7. Đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý chất thải
2.8. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện huyện
3.1.1. Thông tin chung liên quan đến quản lý chất thải
3.1.2. Thực trạng quản lý chất thải
3.1.3. Hiểu biết của cán bộ y tế về phân loại và tác hại của chất thải y tế
3.2. Tình hình ô nhiêm môi trường do chất thải y tế
3.2.1. Tình hình ô nhiễm môi trường do vi sinh vật
3.2.2. Tình hình ô nhiễm môi trường do các tác nhân hóa lý
3.3. Ảnh hưởng của chất thải y tế đến sức khỏe
3.4. Kết quả can thiệp
3.4.1. Các hoạt động can thiệp đã thực hiện
3.4.2. Các kết quả đạt được
3.4.3. Thay đổi chất lượng môi trường bệnh viện
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng quản lý chất thải tại các bệnh viện
4.2. Kết quả can thiệp
4.3. Một số khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan