[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác vận dụng chất liệu văn học trong sáng tạo tác phẩm báo chí ở Việt Nam hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác vận dụng chất liệu văn học trong sáng tạo tác phẩm báo chí ở Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương một. KHÁI QUÁT VỀ VIỆC KHAI THÁC, VẬN DỤNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC TRONG SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ
I. Một số tiền đề lý luận của việc vận dụng chất liệu văn học trong sáng tạo tác phẩm báo chí.
II. Những bình diện chất liệu văn học tiêu biểu được vận dụng trong sáng tạo tác phẩm báo chí.
III. Khái quát về vai trò của văn học đối với sự phát triển của báo chí ở Việt Nam.
Chương hai. KHAI THÁC, VẬN DỤNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC VIỆT NAM TRONG SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ
I. Các bình diện khái thác và các cấp độ vận dụng chất liệu văn học Việt Nam trong sáng tạo tác phẩm báo chí.
II. Các phương thức sử dụng chất liệu văn học trong sáng tạo tác phẩm báo chí.
III. Hiệu quả thẩm mỹ.
Chương ba. KHAI THÁC, VẬN DỤNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG TÁC PHẨM BÁO CHÍ VIỆT NAM
I. Mục đích khai thác, sử dụng.
II. Sử dụng chất liệu văn học nước ngoài trong sáng tạo các thành phần của tác phẩm báo chí.
III. Phương thức và hiệu quả nghệ thuật.
Chương tư. KHÁI THÁC CÁC THỦ PHÁP NGÔN NGỮ TRONG SÁNG TẠO CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ
I. Biện pháp tu từ về từ.
II. Các biện pháp tu từ cú pháp.
III. Các biện pháp tu từ văn bản.
Chương năm. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC, VẬN DỤNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC TRONG SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ
I. Thực trạng của việc sử dụng văn học trên báo chí ở Việt Nam hiện nay.
II. Kiến nghị và giải pháp.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
[/tomtat]

Bài viết liên quan