[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngoài lò

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngoài lò
MỤC LỤC
LỚI MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THÉP KHÔNG RỈ, THÉP ĐÚC BỀN NHIỆT VÀ CÔNG NGHỆ TINH LUYỆN THÉP HỢP KIM NGOÀI LÒ
1.1 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HỢP KIM
1.1.1 Ảnh hưởng nguyên tố Si
1.1.2 Ảnh hưởng nguyên tố Mn
1.1.3 Ảnh hưởng nguyên tố Ni
1.1.4 Ảnh hưởng nguyên tố Cr
1.1.5 Ảnh hưởng nguyên tố Mo
1.2 TỔNG QUAN VỀ THÉP KHÔNG GỈ
1.3 TỔNG QUAN VỀ THÉP BỀN NHIỆT
1.4 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TINH LUYỆN THÉP HỢP KIM NGÒAI LÒ
Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1 CÔNG NGHỆ ĐÚC
3.2 CÔNG NGHỆ NẤU LUYỆN
3.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Chương 4. SỬ DỤNG THỬ NGHIỆM
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
6.1 Phụ lục 1: Công nghệ đúc các chi tiết
6.2 Phụ lục 2: Các quy trình công nghệ
6.3 Phụ lục 3: Các sản phẩm đúc đã thực hiện.
6.4 Phụ lục 4: Kết quả kiểm tra cơ tính và tổ chức kim lọai
6.5 Phụ lục 5: Bảng tính giá thành chế tạo
6.6 Phụ lục 6: Nhận xét của khách hàng sử dụng
6.7 Tài liệu tham khảo
[/tomtat]

Bài viết liên quan