[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bù tối ưu trên lưới phân phối 22kV Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI 22KV ĐÀ NẴNG
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của lưới phân phối 22KV Đà Nẵng.
1.2. Cấu trúc của hệ thống điện Đà Nẵng.
1.3. Kết luận.
Chương 2: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN GIẢI TÍCH MẠNG ĐIỆN VÀ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI
2.1. Các phương pháp giải tích mạng điện.
2.2. Xây dựng mô hình tính toán bù công suất phản kháng trong lưới phân phối.
2.3. Lựa chọn chương trình tính toán ứng dụng.
2.4. Kết luận.
Chương 3: TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CHO LƯỚI PHÂN PHỐI ĐÀ NẴNG
3.1. Đặt vấn đề.
3.2. Tính toán chế độ vận hành cho lưới phân phối Đà Nẵng.
3.3. Kết luận.
Chương 4: TÍNH TOÁN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BÙ HỢP LÝ CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐÀ NẴNG
4.1. Đặt vấn đề.
4.2. Sử dụng chương trình CONUS tính toán phương án bù hợp lý cho lưới điện phân phối Đà Nẵng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan