[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn và định vị người nói trong môi trường nhiễu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các kỹ thuật phân đoạn và định vị người nói trong môi trường nhiễu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÂN ĐOẠN NGƯỜI NÓI
1.1. Giới thiệu.
1.2. Trích thuộc tính người nói.
1.3. Phân đoạn người nói dựa trên metric.
1.4. Phân đoạn người nói dựa trên mô hình.
1.5. Phân nhóm người nói.
1.6. Phương pháp đánh giá.
Chương 2: ĐỊNH VỊ NGƯỜI NÓI
2.1. Giới thiệu.
2.2. Các vấn đề gặp phải và mô hình tín hiệu.
2.3. Định vị người nói dùng phương pháp tương quan chéo.
2.4. Định vị người nói dùng phương pháp tương quan chéo tổng quát (GCC).
2.5. Định vị người nói dùng các bộ lọc thích nghi.
2.6. Định vị người nói dùng thuật toán SRP-PHAT.
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN VÀ ĐỊNH VỊ NHIỀU NGƯỜI NÓI CÙNG LÚC DỰA TRÊN PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG MẢNG MICROPHONE
3.1. Phát hiện và định vị nhiều người nói.
3.2. Phân đoạn ngắn hạn dựa trên không gian và thời gian.
3.3. Phân đoạn người nói.
Chương 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ
4.1. Phát hiện – định vị nhiều người nói đồng thời.
4.2. Phân loại người nói.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan