[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty cổ phần khoáng sản Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho công ty cổ phần khoáng sản Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
1.1. Tổng quan về hệ thống năng lượng của Việt Nam
1.2. Kinh nghiệm thế giới nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam
Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN TITAN
2.1. Phân tích quy trình công nghệ và quá trình năng lượng trong dây chuyền sản xuất trong ngành khai thác và chế biến Titan
2.2. Phân tích kỹ thuật thiết bị áp dụng trong các giải pháp TKNL
Chương 3: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
3.1. Thông tin về Công ty CP Khoáng Sản Bình Định
3.2. Tình hình sản xuất
3.3. Hiện trạng sử dụng năng lượng
3.4. Danh mục thiết bị chính
3.5. Nhu cầu năng lượng
3.6. Chi phí năng lượng tiêu thụ
Chương 4: ÁP DỤNG KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH
4.1. Các thiết bị tiêu thụ năng lượng chủ yếu
4.2. Các cơ hội tiết kiệm năng lượng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan