[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về cây dừa.
1.2. Axit citric và xenlulozơ.
1.3. Phản ứng Este hóa.
1.4. Giới thiệu sơ lược một số kim loại nặng.
1.5. Hấp thụ Ion kim loại nặng trong nước.
1.6. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu, dụng cụ và hóa chất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thu gom mẫu và xác định độ ẩm.
3.2. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính.
3.3. Xác định các đặc tính hóa lý của xơ dừa chưa biến tính và biến tính.
3.4. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ Cu (II), Zn (II) của xơ dừa biến tính.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan