[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ dầu điều chế tổng hợp sử dụng cho quá trình ăn dầu trong công nghiệp thuộc da

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ dầu điều chế tổng hợp sử dụng cho quá trình ăn dầu trong công nghiệp thuộc da
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN
MỞ ĐẦU
PHẦN I - TỔNG QUAN
1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài
1.2. Sự cần thiết và mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Sự cần thiết
1.2.2. Mục tiêu của đề tài
1.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Nội dung
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu
1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.5. Cơ sở lý thuyết
1.5.1. Nguyên lý của quá trình ăn dầu cho da
1.5.2. Một số loại dầu tự nhiên và tổng hợp dùng làm chất ăn dầu cho da
PHẦN II - THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
2.1. Điều chế chất ăn dầu tổng hợp sử dụng cho công nghệ sản xuất da
2.1.1. Phân tích, chuẩn bị mẫu nguyên liệu
2.1.2. Điều chế metyl este
2.1.3. Điều chế propylen glycol monoeste từ dầu cá
2.1.4. Tính hiệu suất phản ứng
2.2. Ảnh hưởng của các thông số phản ứng đến hiệu suất của phản ứng điều chế metyl este và monoeste của propylen glycol
2.2.1. Ảnh hưởng của các thông số phản ứng đến điều chế metyl este
2.2.2. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các thông số phản ứng đến hiệu suất phản ứng điều chế monoeste của propylen glycol
2.3. Quy trình công nghệ điều chế chất ăn dầu tổng hợp
2.3.1. Điều chế metyl este từ dầu cá bằng phương pháp trao đổi este
2.3.2. Quy trình điều chế chất ăn dầu metyl este từ axit béo tổng hợp bằng phương pháp este hoá
2.3.3. Quy trình điều chế chất ăn dầu monoeste của propylen glycol và dầu cá
2.4. Thí nghiệm ăn dầu cho da
2.4.1. Phương pháp tiến hành
2.4.2. Triển khai thí nghiệm
PHẦN III - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Điều chế dầu tổng hợp
3.1.1. Điều kiện lựa chọn cho điều chế metyl este bằng phương pháp este hoá
3.1.2. Điều kiện lựa chọn cho điều chế monoeste của propylen glycol từ dầu cá theo phương pháp trao đổi este
3.2. Ứng dụng dầu tự điều chế vào sản xuất
PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan