[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axit chikimic từ quả hồi Việt Nam ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời các hợp chất thơm và axit chikimic từ quả hồi Việt Nam ứng dụng cho công nghiệp thực phẩm và dược phẩm
MỤC LỤC
1. KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
2. TỔNG QUAN
2.1. Cơ sở lý thuyết/ xuất xứ của đề tài
2.2. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.4.1. Cây hồi
2.4.2. Tinh dầu hồi
2.4.3. Axit shikimic
2.4.4. Các phương pháp thu nhận đồng thời tinh dầu và các hoạt chất sinh học từ nguồn thực vật
3. THỰC NGHIỆM
3.1. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
3.1.1. Phương pháp phân tích và đánh giá chất lượng nguyên liệu
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu công nghệ khai thác đồng thời tinh dầu hồi và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam
3.1.3. Phương pháp tinh chế tinh dầu hồi và axit shikimic
3.1.4. Phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm tinh dầu hồi và axit shikimic
3.2. Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất sử dụng cho nghiên cứu
3.2.1. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm
3.2.2. Nguyên liệu và hoá chất sử dụng
3.3. Kết quả thực nghiệm và thảo luận
3.3.1. Nghiên cứu phân tích và đánh giá nguyên liệu quả hồi
3.3.2. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp khai thác đồng thời tinh dầu hồi và axit shikimic từ quả hồi Việt Nam
3.3.3. Nghiên cứu xác định các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình trích ly đồng thời tinh dầu hồi và axit shikimic (PP2)
3.3.4. Nghiên cứu xác định các điều kiện công nghệ thích hợp cho quá trình chưng cất và trích ly tinh dầu hồi và axit shikimic (PP3)
3.3.5. So sánh hiệu quả khai thác đồng thời tinh dầu hồi và axit shikimic giữa hai phương pháp PP2 và PP3
3.3.5. Lựa chọn phương pháp tinh chế tinh dầu hồi và axit shikimic
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan