[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I. TỔNG QUAN
1. Tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng phương pháp điện từ trên thế giới
2. Xu hướng phát triển
3. Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp điện từ ở Việt Nam
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP
1. Các phương trình cơ bản của phương pháp điện từ
2. Chiều sâu hiệu dụng của phương pháp điện từ
3. Công thức xử lý tài liệu cơ bản của phương pháp đo sâu điện từ
4. Vấn đề ứng dụng lý thuyết để phân tích đường cong đo sâu điện từ
5. Phương pháp đo sâu cộng hưởng từ hạt nhân
6. Phương pháp nghiên cứu
Chương III. KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM
1. Điểm thử nghiệm Ma Nới
2. Điểm thử nghiệm Hòa Sơn
3. Điểm thử nghiệm Tân Nghĩa
4. Điểm thử nghiệm Hồng Phong
5. Kết quả thử nghiệm phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân
6. Phân tích, xử lý lựa chọn kích cỡ vòng phát tối ưu để thu thập được số liệu đảm bảo yêu cầu phân tích
7. Phân tích, xử lý lựa chọn dòng phát tối ưu để thu thập được số liệu đảm bảo yêu cầu phân tích
8. Phân tích, xử lý lựa chọn thời gian đo ghi và số record tối ưu đảm bảo số liệu đáp ứng yêu cầu phân tích
9. Xây dựng và hoàn thiện các mô hình chuẩn trên các đối tượng địa chất khác nhau
10. Xây dựng tổ chức CSDL cho đề tài
11. Xây dựng chương trình xử lý thống kê số liệu nguyên thuỷ để loại trừ nhiễu ngẫu nhiên trước khi chuyển vào phần mềm TEMIX
12. Xây dựng chương trình chuyển đổi kết quả phân tích của TEMIX ra cơ sở dữ liệu đã chọn và ra các dạng file dữ liệu có thể biểu diễn được bằng các phần mềm chuyên dụng như Surfer, Map Info
Chương IV. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Khả năng các phương pháp ĐVL trong tìm kiếm nước
2. Xây dựng Quy trình công nghệ áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý tìm kiếm nước dưới đất ở độ sâu lớn
3. Lập Quy trình đo điện từ trong miền thời gian TEM bằng bộ máy đo Geonics PROTEM
Chương V. PHẦN KINH TẾ
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
PHỤ LỤC
1. Sơ đồ vị trí vùng khảo sát Ma Nới và Hòa Sơn
2. Sơ đồ đồ thị điện mặt cắt vùng Ma Nới
3. Mặt cắt điện - địa chất tuyến 1, vùng Ma Nới
4. Sơ đồ đồ thị hơi radon, vùng Ma Nới
5. Sơ đồ đồ thị trường từ ΔT, vùng Ma Nới
6. Mặt cắt địa vật lý - địa chất tuyến 1, vùng Ma Nới
7. Sơ đồ đồ thị điện mặt cắt vùng Hòa Sơn
8. Sơ đồ đồ thị hơi radon, vùng Hòa Sơn
9. Sơ đồ đồ thị trường từ ΔT, vùng Hòa Sơn
10. Mặt cắt địa vật lý - địa chất tuyến 1, vùng Hòa Sơn
11. Sơ đồ vị trí vùng khảo sát Tân Nghĩa và Hồng Phong
12. Mặt cắt điện - địa chất, tuyến 1 Tân Nghĩa
13. Mặt cắt địa vật lý - địa chất, tuyến 1 Tân Nghĩa
14. Mặt cắt điện - địa chất, tuyến 1 Hồng Phong
15. Mặt cắt địa vật lý - địa chất, tuyến 1 Hồng Phong
16. Kết quả đo cộng hưởng từ, điểm 40 tuyến 1
17. Kết quả đo cộng hưởng từ, điểm 10 tuyến 0
18. Biểu đồ số liệu đo sâu điện từ với các mức dòng phát khác nhau, tuyến Ma Nới
19. Sự phụ thuộc kết quả đo theo thời gian tích lũy
20. Mặt cắt điện từ - địa chất, Tuyến 3A - Vùng Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang
21. Mặt cắt điện từ - địa chất, Tuyến 3 - Vùng Pả Vi B, Mèo Vạc, Hà Giang
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan