[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải tiến tổ hợp máy địa chấn nông độ phân giải cao để khảo sát địa chất trên mặt đất và các vùng bị ngập nước (biển, sông, hồ) (trừ đầu phát Boomer và Sparker)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải tiến tổ hợp máy địa chấn nông độ phân giải cao để khảo sát địa chất trên mặt đất và các vùng bị ngập nước (biển, sông, hồ) (trừ đầu phát Boomer và Sparker)
MỤC LỤC
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY ĐỊA CHẤN NÔNG ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
I. Bộ phát sóng địa chấn
I.1. Bộ tích năng lượng
I.2. Đầu phát sóng âm
II. Bộ thu tín hiệu địa chấn
II.1. Đầu thu tín hiệu địa chấn
II.2. Bộ ghi tín hiệu địa chấn
III. Bộ định vị điểm đo địa chấn
Chương II: KẾT QUẢ CẢI TIẾN VÀ CHẾ TẠO THỬ BỘ MÁY ĐỊA CHẤN NÔNG ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
I. Cải tiến bộ tích năng lượng
II. Đầu phát sóng trên mặt đất
III. Bộ thu tín hiệu địa chấn
IV. Chương trình điều khiển thu thập số liệu
Chương III: KẾT QUẢ ÁP DỤNG ĐO THỬ NGHIỆM
I. Kết quả đo thử nghiệm vùng Vịnh Nha Trang
II. Kết quả đo thử nghiệm vùng cửa sông Gianh (Quảng Bình)
III. Kết quả đo thử nghiệm vùng biển Hải Thịnh (Nam Định)
IV. Kết quả đo thử nghiệm vùng biển sâu Bình Định
Chương IV: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
I. Sản phẩm của Đề tài
II. Tổ chức thực hiện
III. Kinh phí thực hiện đề tài
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan