[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai Hiệp định AICO đối với các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai Hiệp định AICO đối với các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (AICO) VÀ HIỆU QUẢ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢNXUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á.
1.1. Giới thiệu chung về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các chương trình hợp tác.
1.2. Những vấn đề cơ bản về Hiệp định AICO.
1.3. Tác động của hiệp định AICO đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG VÀ LỢI THẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI.
2.1. Đặc điểm ngành công nghiệp một số nước tham gia AICO
2.2. Hiện trạng ngành cơ khí Việt Nam
2.3. Thuận lợi, thách thức và triển vọng phát triển của ngành cơ khí
2.4. Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của một số nhóm ngành cơ khí có khả năng tham gia AICO
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆP ĐỊNH AICO ĐỂ KHAI THÁC LỢI THẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM
3.1. Quan điểm và định hướng giải pháp
3.1.1. Quan điểm
3.1.2. Định hướng giải pháp
3.2. Các giải pháp cụ thể
3.2.1. Các giải pháp về thị trường và thương hiệu
3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực khoa học côn nghệ của doanh nghiệp
3.2.3. Giải pháp bảo hộ trong khuôn khổn WTO
3.2.4. Giải pháp về đầu tư
3.3.5. Giải pháp huy động vốn
3.3.6. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
3.3.7. Liên kết để tăng sức mạnh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan