[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu công nghệ để thiết kế, xây dựng các công trình ngăn sông lớn vùng triều

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu công nghệ để thiết kế, xây dựng các công trình ngăn sông lớn vùng triều
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
HÌNH MINH HỌA
Chương 1: TÍNH CẤP THIẾT VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NGAN SÔNG LỚN
1.1. Tính cấp thiết.
1.2. Cơ sở quy hoạch, đề xuất vị trí và thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình ngan sông lớn vùng ĐBSCL.
1.3. Dự báo diễn biến môi trường, hệ sinh thái sau khi xây dựng các công trình ngan sông lớn.
Chương 2: TỔNG QUAN CÁC CÔNG NGHỆ NGAN SÔNG
2.1. Trong nước.
2.2. Trên thế giới.
2.3. Một số phân tích đánh giá chung.
Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NGAN SÔNG LỚN Ở VIỆT NAM
3.1. Phân tích lựa chọn công nghệ.
3.2. Công nghệ đập trụ đỡ.
3.3. Công nghệ đập trụ cao.
3.4. Công nghệ đập xà lan liên hợp.
3.5. Cầu giao thông và một số hạng mục khác.
3.6. Một số thiết bị chuyên dùng.
Chương 4: CÁC LOẠI CỬA VAN KHẨU ĐỘ LỚN
4.1. Tổng quan các loại cửa van khẩu độ lớn.
4.2. Phân tích lựa chọn loại kết cấu cửa van.
4.3. Nhận xét.
Chương 5: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT
5.1. Phân tích các phương án công nghệ.
5.2. Đánh giá hiệu quả các phương án công nghệ.
Chương 6: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGAN SÔNG LỚN
6.1. Tính toán thủy lực công trình.
6.2. Tính toán thủy lực công trình.
6.3. Lựa chọn công nghệ.
6.4. Chọn kết cấu.
6.5. Tính toán thiết kế.
6.6. Biện pháp thi công.
Chương 7: ỨNG DỤNG THIẾT KẾ CHO CÁC CÔNG TRÌNH THỰC TẾ
7.1. Công trình hàm luông tỉnh Bến Tre.
7.2. Công trình ngan sông Cái Lớn, Cái Bé tỉnh Kiên Giang. 
7.3. Kết luận và kiến nghị.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan