[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp các Ligand Carboxylic làm tiền chất cho vật liệu MOFs mới

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp các Ligand Carboxylic làm tiền chất cho vật liệu MOFs mới
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ – KIM LOẠI (MOFs) VÀ CÁC LIGAND CARBOXYLIC SỬ DỤNG ĐỂ CHẾ TẠO VẬT LIỆU
1.1 Giới thiệu chung
1.2 Vật liệu khung hữu cơ – kim loại
1.2.1 Cấu trúc vật liệu MOFs
1.2.2 Các phương pháp tổng hợp
1.2.2.1 Phương pháp nhiệt dung môi
1.2.2.2 Phương pháp vi sóng
1.2.2.3 Phương pháp siêu âm
1.2.3 Ứng dụng của MOFs
1.2.3.1 Xúc tác
1.2.3.2 Lưu trữ khí
1.3 Các ligand carboxylic để chế tạo vật liệu MOFs
Chương 2: THỰC NGHIỆM
2.1 Hóa chất
2.2 Tổng hợp các ligand carboxylic
2.2.1 Tổng hợp diester 2
2.2.2 Tổng hợp diester 3
2.2.3 Tổng hợp ligand 4
2.2.4 Tổng hợp ligand 5
Chương 3: KẾT QUẢ & THẢO LUẬN
3.1 Tổng hợp và phân tích cấu trúc các diester 2 và 3
3.1.1 Tổng hợp các diester 2 và 3
3.1.2 Phân tích đặc trưng cấu trúc diester 2 và 3
3.2 Tổng hợp và phân tích cấu trúc các ligand 4 và 5
3.2.1 Tổng hợp các ligand 4 và 5
3.2.2 Phân tích đặc trưng cấu trúc ligand 4 và 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan