[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tuyển từ yếu hai trục phục vụ chế biến xỉ Titan

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tuyển từ yếu hai trục phục vụ chế biến xỉ Titan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
1.1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2 Một số vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho nghiên cứu
1.2.1 Khái niệm về máy tuyển từ
1.2.2 Phân loại máy tuyển từ
1.2.3 Kết cấu mạch từ trong máy tuyển từ
1.2.3.1 Kết cấu mạch từ hở
1.2.3.2 Kết cấu mạch từ khép kín
1.3 Cơ sở lựa chọn máy tuyển từ yếu trong công nghệ xỉ titan
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2.1 Phương pháp và trình tự tiến hành nghiên cứu
2.2 Mẫu nghiên cứu
2.3 Thiết bị phục vụ cho nghiên cứu
2.4 Công tác phân tích
Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Nội dung nghiên cứu
3.1.1 Ngh.cứu thiết kế, xác định năng suất và kết cấu cơ bản của máy
3.1.1.1 Lựa chọn kiểu máy, tính toán năng suất
3.1.1.2 Xác định kích thước cơ bản của máy theo thống kê – kinh nghiệm
3.1.1.3 Tính toán, chọn lựa các thông số dẫn động theo thống kê – kinh nghiệm
3.1.1.4 Chọn lựa các thông số máy theo tính toán
3.1.1.5 Mạch điện bộ nguồn 1 chiều
3.1.1.6 Xác định vật liệu chính để chế tạo máy
3.2 Kết quả nghiên cứu
3.2.1 Kết quả đo lường, kiểm định phần dẫn động của máy
3.2.2 Kết quả đo lường, kiểm định phần tạo từ trường
3.2.3 Kết quả chạy thử với quặng ilmenit chứa manhêtit (Bình Thuận)
3.2.4 Kết quả chạy thử với sản phẩm ilmenit hoàn nguyên (Vĩnh Phú)
3.2.5 Kết quả chạy thử với xỉ titan (từ quặng ilmenit Thừa-Thiên-Huế)
3.2.6 Kết quả nghiên cứu tổng thể và kết luận
3.3 Dự kiến giá thành
Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Dự kiến hiệu quả kinh tế khi áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất
4.2 Địa chỉ áp dụng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan