[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
Chương I: TỔNG QUAN
I.1. Cơ sở thực hiện đề tài
I.2. Mục tiêu của đề tài
I.3. Nội dung nghiên cứu
I.4. Phương pháp & các tiếp cận
I.5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Chương II: ĐẶC ĐIỂM CÁC VÙNG NÔNG THÔN & KHU VỰC DÂN CƯ NGOÀI LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA
II.1. Vài nét về địa lý, dân sinh, kinh tế và năng lượng
II.2. Năng lượng cho nông thôn
II.3. Các chương trình năng lượng cho nông thôn
II.4. Một số đặc điểm chính khu vực dân cư ngoài lưới
Chương III: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
III.1. Hiện trạng tổ chức cung cấp dịch vụ NL nông thôn - miền núi
III.2. Một số nhận xét về hiện trạng cơ cấu tổ chức cung ứng dịch vụ NL nông thôn - vùng sâu, vùng xa
III.3. Hiện trạng cung cấp & sử dụng điện
III.4. Cung cấp & sử sụng năng lượng sinh khối
III.5. Phổ biến các công nghệ NLM&TT
Chương IV: KHU VỰC & ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
IV.1. Xem xét mức độ điện khí hóa nông thôn giai đoạn 2006-2010-2015
IV.2. Khu vực và địa bàn nghiên cứu
Chương V: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG TẠI CHỖ, NLM&TT VÀ CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG
V.1. Đánh giá khả năng khai thác các nguồn năng lượng tại chỗ, NLM&TT
V.2. Các giải pháp cung cấp NL
Chương VI: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH
IV.1. Những khó khăn, rào cản đối với chương trình triển khai ứng dụng BĐCT tại khu vực trung du, miền núi
IV.2. Các hoạt động và kết quả chuyến khảo sát thực tế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan