[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số giải pháp phát triển giáo dục mầm non ở vùng khó khăn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số giải pháp phát triển giáo dục mầm non ở vùng khó khăn
MỤC LỤC
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
SUMMARY OF THE RESEARCH RESULTS
Phần 1: TÍNH CẤP THIẾT, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phần 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
I. Một số khái niệm.
II. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển giáo dục mầm non.
III. Xu thế và chính sách phát triển giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới.
B. THỰC TRẠNG GDMN Ở CÁC XÃ VÙNG KHÓ KHĂN
I. Vài nét về đợt khảo sát thực trạng phát triển GDMN tại 8 xã khó khăn thuộc 4 huyện của 4 tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Bắc Giang và Điện Biên.
II. Kết quả khảo sát thực trạng phát triển GDMN vùng khó khăn.
C. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GDMN VÙNG KHÓ KHĂN
I. Một số căn cứ để xây dựng giải pháp.
II. Đề xuất một số giải pháp phát triển GDMN vùng khó khăn.
III. Khảo nghiệm các giải pháp phát triển GDMN vùng khó khăn.
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan