[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao khả năng phân tích gang hợp kim cao Cr trên máy phân tích phổ Metal-lab 75-80J của Italy

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao khả năng phân tích gang hợp kim cao Cr trên máy phân tích phổ Metal-lab 75-80J của Italy
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương I: KHÁI QUÁT VỀ PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ VÀ MÁY QUANG PHỔ PHÁT XẠ
I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ
1. Tóm tắt về cấu tạo nguyên tử
2. Sự xuất hiện phổ phát xạ
3. Nguyên tắc của phép đo phổ phát xạ (AES)
4. Đối tượng của phương pháp phân tích phổ phát xạ
5. Các ưu điểm và nhược điểm
II. CÁC LOẠI MÁY QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ
1. Máy quang phổ lăng kính
1.1. Giới thiệu về lăng kính
1.2. Các đặc trưng của máy quang phổ lăng kính
2. Máy quang phổ cách tử
2.1. Giới thiệu về cách tử
2.2. Các đặc trưng của máy quang phổ cách tử
3. Sơ đồ quang học một số máy quang phổ phát xạ
4. Vùng làm việc của máy quang phổ
Chương II: LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN TĂNG NỀN PHÂN TÍCH VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ
I. LẮP ĐẶT CÁC CẤU KIỆN TĂNG NỀN PHÂN TÍCH
1. Đặc trưng kỹ thuật của máy quang phổ Metal-Lab 75-80J
2. Đặc điểm chung về gang hợp kim cao Cr
3. Nhu cầu của thị trường về phân tích đối với gang hợp kim cao Cr
4. Yêu cầu và các phụ kiện cho việc tăng khả năng phân tích gang hợp kim cao Cr
4.1. Chất lượng khí bảo vệ
4.2. Các phụ kiện tăng nền phân tích
5. Lắp đặt cấu kiện tăng khả năng phân tích gang hợp kim cao Cr
II. HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ
1. Hiệu chuẩn Profile
1.1. Chuẩn bị mẫu
1.2. Hiệu chỉnh Profile cho buồng quang học thứ nhất
1.3. Hiệu chỉnh Profile cho buồng quang học thứ hai
2. Hiệu chuẩn nền phân tích gang hợp kim cao Cr
III. KIỂM TRA, SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VỚI THIẾT BỊ KHÁC
Chương III: KẾT LUẬN CHUNG
I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
II. VỀ MẶT Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
III. VỀ MẶT THỰC TIỄN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan